Solo Christo

Solo Christo (tikai Kristus).

Reformatori izcēla, ka glābšana notiek tikai caur Kristu, ka te par vidutāju nav nepieciešams priesteris.

31. oktobrī, kad Luters pie Vitenbergas baznīcas vārtiem piesita savu tēžu lapas, tas tur tika uzsvērts: pie Dieva ikviens var vērsties pa tiešo caur Jēzu Kristu.

Ko tu domā, kad dzirdi, ka glābšana ir tikai caur Kristu?
Raksti ved tikai pie Kristus. 
Rakstu centrā nav ne baznīca, ne sakramenti, bet Persona, dzīvais Kristus. 
Visas doktrīnas ir ap Viņu. Viņš ir vienīgais Glābējs, vidutājs, Upuris par grēku.

Lai grieztos pie Dieva nav nepieciešams priesteris vai garīdznieks, bet ikviens var izsūdzēt savus grēkus un komunicēt ar Dievu pa tiešo Kristus vārdā. 
Pat vairāk: Kristus Savus sekotājus padara par ķēnišķīgajiem priesteriem, par Saviem lieciniekiem pasaulē.

Kāpēc tikai Kristus, kad ir tik plašs piedāvājums?
Vai tiešām ir plašs piedāvājums? 
Cik plašs? 
Tie, kas to apgalvo, pat nevar nosaukt neko līdzvērtīgāku. 
Tā ir emocionāla iebilde, jo nāk no apgalvojuma, ka nav vienas patiesības, un, ja ir tikai viena patiesība, tad visas citas ir maldīgas. 
Var jautāt Budam – vai tu esi Dievs. Atbilde: nē. Jautāt Muhamedam: vai tu esi Dievs? Atbilde: nē. 
Jautāt Kristum: vai tu esi Dievs? Atbilde ir pozitīva.

Vai var pierādīt, ka Kristus ir Dievs?
Tiem, kas ir izlēmuši neticēt, nekad. Taču tiem, kas ir meklējuši un piedzīvojuši, tiem jā. 
Kristus ir mācījis uzticēties Dievam un nevis cilvēkiem vai priekšmetiem. Izpatikt Dievam un nevis cilvēkiem. Viņš nepieņēma formālu reliģiju. 
Krāpnieks? Jukušais? vai tiešām tas, par ko Sevi dēvēja.

“Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat grūtsirdīgi…,” aicina Kristus.
Grēks veido lielus sarežģījumus. Cilvēks glābšanu un atvieglojumu atrod vienīgi pie Kristus.
Tad tomēr, kāpēc tikai Kristus?
Kristus apgalvoja, ka ir spējīgs apmierināt cilvēku dziļākās ilgas, cerības un cilvēka dvēseles vajadzības. Tukšajai dvēselei Kristus saka: Es esmu dzīvības maize, Es esmu dzīvais ūdens. Pasaulē ir daudz viedokļu, daudz piedāvājumu, bet tikai Jēzus ir pasaules gaisma. Kurš sekos Kristum, tas patiesi nestaigās tumsā. Pretēji grēka tumsai Jēzus piedāvā šķīstības un patiesības gaismu.

Vai Kristus ir tik nozīmīgs?
Neviena cita personība nav tik ļoti ietekmējusi civilizāciju kā Kristus. Viņš nav sarakstījis nevienu grāmatu, bet bibliotēkas ir pilnas ar grāmatām par Viņu. Viņš nekad nav sarakstījis dziesmu, bet par Viņu tiek dziedātas daudz dziesmas. Viņš nekad nav dibinājis skolu, bet Viņa vārdā ir dibinātas daudz skolas. Viņš nekad nav praktizējis medicīnu, bet Viņa vārdā ir dibinātas neskaitāmas slimnīcas. Kristus ir dziedinājis daudz vairāk lauzto siržu nekā visi pasaules ārsti. Viņa laika augstmaņi ir zuduši aizmirstībā, bet Viņa vārds vēl joprojām ir augstu izcelts starp visiem citiem. Tiešām – stūrakmens.
1. Golgatas upuris, lai izpirktu cilvēci no grēka. Viens miris par visiem.
2. Ar Savu upuri uzņēmās mūsu sāpes un grēkus, lai mums būtu Viņa dzīvība un svētības.
3. Augšāmcēlās no nāves, uzvarot nāvi un sniedzot augšāmcelšanās cerību visiem, kas tic.
4. Vienīgais vidutājs starp Dievu un cilvēku.
5. Apsolījis nākt Otro reizi.

Nobeigums.
Tikai Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs, Kungs un Ķēniņš. Dievs ir atklāts Jēzus Kristus dzīvē. Šajā atklāsmē mēs redzam un saprotam Dieva raksturu un būtību. Tad mēs spējam piedzīvot glābjošas un pārveidojošas attiecības ar Viņu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *