Sola Gratia

Sola Gratia (tikai žēlastība).

Sola Gratia izslēdz jebkuru nopelnu, kas varētu sniegt personai sasniegt glābšanu. 
Sola Gratia nozīmē, ka glābšana ir no Dieva žēlastības un labvēlības bez nopelna no grēcinieka puses. 
31. oktobrī, kad Luters pirms 500 gadiem pasludināja savas tēzes, kas izraisīja Reformāciju, ir nepieciešams izcelt, ka: glābšana ir Dieva dāvana Kristus dēļ.

Ko tu domā, kad dzirdi: glābti tikai no Dieva žēlastības?
Dievs ir vienīgais žēlastības sniedzējs, bez cilvēka palīdzības. Cilvēks nespēj izraisīt Dieva žēlastību. Dievs darbojas viens, lai izglābtu grēcinieku, un nevis sadarbojas ar to. Dievs no brīvas gribas deva Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic iegūtu mūžīgo dzīvību. 
Arī katoļu teologi apgalvo, ka tic glābšanai no žēlastības un ticībā, tikai Reformātori, atšķirībā no katoļu teologiem uzskata, ka glābšana notiek TIKAI no žēlastības un tikai ticībā. 
Atšķirība ir vārdiņā: “TIKAI”.

Šī pati doma bija pamatā Reformācijai, jo līdz tam Baznīca mācīja, ka glābšanas iegūšanai ir nepieciešami Baznīcas sakramenti, kas tika padarīti par obligātiem līdzekļiem glābšanai.

Kāpēc cilvēks pats nevar sev sagādāt glābšanu, kāpēc ir nepieciešama žēlastība?
Daudzu pasaules reliģiju pamatā ir sistēmas, kurās cilvēks pats sev cenšas sagādāt Dieva labvēlību ar saviem labiem darbiem. Sola Scriptura šo pieeju noraida. Sola Fides un Sola Gratia iet kopā. Kristus krusta Upuris ir sagādājis glābšanu un cilvēks pats tur neko nevar pievienot.

Cilvēks nevar sev sagādāt glābšanu, jo:
1.Ir miris savos pārkāpumos. Grēka vergs.
2.Nepieņem šo žēlastību, jo ir sacēlies pret Dievu. Ja Dievs nedotu gribu nākt, mēs nenāktu. Nav neviena, kas meklē Dievu.
3.Mēs esam pazudināti. Nemīlam Dievu, ne arī savu tuvāko.
Taču Dievs ir sagādājis glābšanu, kad vēl bijām grēcinieki un naidā ar Viņu.

Mēs esam pelnījuši Dieva dusmas un sodu, bet Viņš mums parāda nepelnītu žēlastību, ka sods tiek Kristum, bet mums, kas Viņam uzticamies, Kristus svētības.

Iniciatīva mūsu glābšanā pieder Dievam, ne mums pašiem.

Vai tad cilvēks pats no savas gribas nevar atnākt pie ticības uz Kristu?
Ticība ir atbilde uz Dieva žēlastību. 
Ticība nav darbs, ko mēs veicam, lai liktu Dievam mūs izglābt. 
Neviens nevar nākt pie Dieva, ja netiek paša Dieva aicināts un Dievs aicina ikvienu. 
Kristus sniedz aicinājumu, uz kuru atsaucamies. 
Ne no cilvēka skriešanas vai gribēšanas, bet no Dieva žēlastības. 
Svētais Gars ir tas, kurš uzrunā un aicina, atdzīvina sirdi un rosina ticību. Mēs neizvēlamies Dievu mīlēt, bet Dievs pirmais ir mūs mīlējis. Mēs esam radīti labajiem darbiem, kurus Dievs ir radījis, lai tos piepildītu.

Vai adventisti ievēro Sola Gratia, jeb tie cenšas nopelnīt glābšanu ar Dieva baušļu izpildīšanu?
Nezinu par visiem adventistiem, varbūt ir kāds, kurš izmisīgi to cenšas izdarīt. 
Taču tas ir velti, jo ar labiem darbiem neviens nevar glābšanu nopelnīt. 
Arī ar sabata ievērošanu neviens nevar nopelnīt glābšanu. Labie darbi un paklausība Dieva baušļiem izriet no Dieva žēlastības. 
Dieva Gars tos raksta cilvēka sirdī, ka tie paklausa, mīl Dievu un savu tuvāko. Arī šeit ir Dieva aicinājums. 
Ja cilvēks dzird šo aicinājumu, bet tam atsaka, aizbildinoties ar Sola Gratia, tad pastāv arī Sola Fides un Sola Scriptura, kas arī aicina uz paklausību Dievam, jo pret tiem, kuri ir zem žēlastības, bauslība nesniedz savu nosodījumu. 
Tā neuzrāda to grēkus, kas ir nožēloti un piedoti, un arī jaunus grēkus tie nedara, jo Dieva žēlastība tos uztur. Bet, ja tie krīt, tad tiem ir Glābējs no grēkiem – Jēzus Kristus, kurš ir taisns.

Kāda ir Sola Gratia nozīme?
Viss grozās ap Dieva žēlastību. Tas aizver pašpaļāvības durvis, noraida reliģiju, kur glābšana tiek nopelnīta ar labajiem darbiem, glābšana tiek uzskatīta par Dieva brīvo dāvanu bez nopelna no grēcinieka puses, un tikai Dievam par to pienākas gods.

Nobeigums:
Mēs tiekam glābti tikai Dieva žēlastībā. Mums ir dota glābšana, neskatoties uz mūsu grēcīgo stāvoli. Mēs piedzimstam kā dabiski Dieva ienaidnieki ar patiku un dziņu uz ļauno, bet Dievs Savā labestībā izvēlējās piedāvāt mums iespēju būt glābtiem ticībā Jēzum Kristum (Sola Fide). Pāvils to izsaka šādi: “Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *